Wakacyjne praktyki płatnicze: czy znasz swoje wymagania prawne?

Pytania i odpowiedzi dotyczące płatnych praktyk urlopowych w USA

Wynagrodzenie za czas urlopu jest uznanym świadczeniem pracowniczym, które pracodawcy oferują rekrutowaniu i zatrzymywaniu najlepszych pracowników. W konkurencji z innymi pracodawcami, którzy zapewniają niewielki lub żaden płatny urlop, pracodawca, który oferuje najbardziej hojny pakiet opłat za wakacje, często wygrywa wojnę o talent. Pracownicy doceniają wynagrodzenie za urlop w ramach kompleksowego pakietu świadczeń pracowniczych.

W trakcie tygodni poprzedzających wakacje dobrze jest przejrzeć praktyki płacowe za pracę w Twojej firmie .

Chcesz zapewnić sobie konkurencyjność z innymi pracodawcami. Oto odpowiedzi na typowe pytania pracodawców dotyczące problemów związanych z płacą za wakacje w Stanach Zjednoczonych.

Czy pracodawca musi zapewniać pracownikom urlop w święta?

Nie. Nie istnieje prawo federalne, które wymaga od pracodawcy zapewnienia czasu wolnego, płatnego lub innego rodzaju pracownikom w święta uznane w danym kraju. Święta są zwykle traktowane jako regularne dni robocze. Pracownicy otrzymują normalne wynagrodzenie za czas pracy w święta, jeśli pracodawca nie oferuje wynagrodzenia za urlop.

Pamiętaj jednak, że prawo stanowe zawsze podlega zmianie. Ustawodawstwo, inicjatywy głosowania lub orzeczenie sądu mogą zawierać nowe zasady dotyczące pracodawców i wynagrodzenia urlopowego. Skontaktuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy w twoim stanie lub przeprowadź własne badania prawne, aby zweryfikować przepisy prawne dotyczące wynagrodzenia za urlop.

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi przestrzeganie święta religijnego?

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić rozsądne warunki do praktyk religijnych swoich pracowników, chyba że może wykazać, że zakwaterowanie spowodowałoby nadmierne utrudnienia dla jego działalności.

Wielu pracodawców oferuje pływający urlop oprócz regularnych wakacji . Umożliwia to pracownikowi wzięcie wolnego czasu na praktyki religijne, które nie są objęte ustalonym harmonogramem urlopowym pracodawcy.

Sądy rozpatrujące kwestię zakwaterowania religijnego na ogół zgadzają się, że bezpłatny czas wolny może być rozsądnym zakwaterowaniem, podobnie jak pozwolenie pracownikowi na skorzystanie z urlopu w celu obserwacji święta religijnego.

Ogólnie rzecz biorąc, pracodawcy wymagają, aby zmienne wakacje były podejmowane w tym samym roku, w którym zostały przyznane i nie pozwalają na przeniesienie tych dni do następnego roku. Pracownicy są zwykle zobowiązani do uprzedniego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze wzięcia wolnego urlopu.

Czy należy zwolnić okres urlopu?

W przypadku niezwolnionych (godzinnych) pracowników, nie. Pracodawca nie musi płacić pracownikom godzinowym za czas wolny w święta. Pracodawca jest zobowiązany do opłacania godzinowych pracowników tylko przez czas, w którym faktycznie pracowali.

Z drugiej strony zwolnieni pracownicy (pracownicy, którzy nie otrzymują pracy w nadgodzinach), jeśli otrzymują dzień wolny od pracy, pracodawcy muszą płacić pełną tygodniową pensję, jeśli pracują w ciągu dowolnego tygodnia w tygodniu, w którym przypada święto. Ten wymóg dla zwolnionych pracowników nie zmienił się zgodnie ze zmieniającymi się przepisami federalnymi dotyczącymi nadgodzin.

Czy pracodawcy powinni wliczać płatny czas pracy w godzinach, w których pracownik pracował przy ustalaniu, czy pracownik ma prawo do nadgodzin?

Nie. Jeśli pracodawca zapewnia płatne urlopy, nie musi wliczać godzin płatnych jako godzin przepracowanych w celu ustalenia, czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny .

Pracownik musi przepracować 40 godzin tygodniowo, zanim będzie uprawniony do pracy w nadgodzinach.

Płatny czas wolny (wakacje, urlop, zwolnienie lekarskie itp.) Nie jest uważany za przepracowany czas. Należy jednak zauważyć, że w miejscu pracy reprezentowanym przez związki zawodowe wiele układów zbiorowych pracy zawiera dodatkowe postanowienia dotyczące określania nadgodzin.

Czy pracodawca może załączyć warunki do otrzymania wynagrodzenia za urlop?

Tak. Na przykład, pracodawca może wymagać od pracowników pracy lub uzyskania statusu urlopu zatwierdzonego na dzień przed i po wakacjach, aby otrzymać wynagrodzenie urlopowe. Pracodawca może również wymagać od pracownika przepracowania w firmie przez określony czas, zanim kwalifikuje się do wynagrodzenia urlopowego.

Ponadto, pracodawca może proporcjonalnie podnieść wysokość wynagrodzenia za urlop należnego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze godzin.

Wszelkie warunki dotyczące otrzymania wynagrodzenia za urlop powinny być udokumentowane na piśmie , zazwyczaj w podręczniku pracownika .

Czy pracownicy, którzy pracują w święta uprawnieni do premii?

Nie. Podczas gdy powszechne jest płacenie składki pracownikowi, który pracuje na urlopie, nie ma takiego wymogu prawnego. To zależy od pracodawcy, który może zobaczyć płacących pracowników, którzy pracują na wakacje w ramach swojego pakietu świadczeń.

Czy pracodawca powinien zapewniać takie same świadczenia urlopowe wszystkim pracownikom?

Nie, o ile podstawa dla odmiennego traktowania nie jest dyskryminująca , na przykład w oparciu o chronioną klasyfikację, taką jak wiek, rasa i tak dalej. Na przykład, pracodawca może zapewnić wynagrodzenie za urlop tylko pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, a nie pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin lub pracownikom biurowym, a nie pracownikom pracującym w terenie.

Co się stanie, jeśli święto przypada na dzień wolny od pracy lub kiedy firma jest zamknięta?

Choć nie jest to wymagane przez prawo, wielu pracodawców daje pracownikowi możliwość wzięcia kolejnego dnia, jeżeli urlop przypada na dzień zwolnienia pracownika.

Podobnie, wielu pracodawców obserwuje urlop w poprzedzający piątek lub w następny poniedziałek, jeśli święto przypada w sobotę lub niedzielę, a pracodawca nie jest otwarty w weekend.

Co się stanie, jeśli pracownik będzie pracował w skompresowanym tygodniu pracy (na przykład cztery 10-godzinne dni w tygodniu)?

Podobnie jak w przypadku pracowników, którzy pracują w standardowym tygodniu pracy, nie ma wymogu, aby pracodawca zapewniał pracownika w skompresowanym harmonogramie tygodniowym z płatnym lub bezpłatnym urlopem wypoczynkowym.

Pracodawcy, którzy korzystają ze skompresowanego tygodnia pracy, ogólnie przyjęli jedno z trzech podejść do uzyskania wynagrodzenia urlopowego.

Dopóki pracodawca konsekwentnie stosuje własną politykę pisarską, każde podejście wybrane przez pracodawcę jest dopuszczalne.

Powiązane z Wakacjami

Zastrzeżenie: Należy pamiętać, że podane informacje, mimo że autorytatywne, nie są gwarantowane pod względem dokładności i legalności. Witryna jest odczytywana przez ogólnoświatową publiczność, a prawa i przepisy dotyczące zatrudnienia różnią się w poszczególnych stanach i krajach.

Poproś o pomoc prawną lub pomoc ze strony państwowych, federalnych lub międzynarodowych zasobów rządowych, aby upewnić się, że Twoja interpretacja prawna i decyzje są prawidłowe dla Twojej lokalizacji. Te informacje służą jako wskazówki, pomysły i pomoc.