Zawartość plików pracowników personelu

Akta pracowników są główną kartoteką pracowniczą, która zawiera historię stosunku pracy z wniosku o zatrudnienie poprzez wywiad wyjazdowy i dokumentację dotyczącą rozwiązania stosunku pracy . Tylko personel działu kadr i bezpośredni przełożony i kierownik pracownika mogą mieć dostęp do informacji znajdujących się w aktach osobowych pracowników i nigdy nie opuszczają biura kadr.

Akta personelu pracowniczego są zwykle przechowywane w zamkniętej, ognioodpornej szafce z plikami w zamkniętym miejscu, dostępnym dla personelu działu kadr.

Poufność informacji o pracownikach w aktach osobowych ma ogromne znaczenie.

Ze wszystkich przechowywanych przez pracowników akt osobowych pracowników dostęp do akt osobowych pracowników jest najczęściej uzyskiwany codziennie w celu uzyskania informacji od pracodawcy, przełożonego lub personelu działu kadr.

Rozważania na temat zawartości plików pracowników

Podstawowe zasady i pytania, które należy rozważyć przy składaniu dokumentów w aktach osobowych pracowników, są następujące.

Treść akt osobowych pracownika

Poniżej znajdują się zalecenia dotyczące dokumentacji, którą pracodawca powinien przechowywać w aktach osobowych pracowników.

Historia zatrudnienia

Rozwój i doskonalenie wydajności pracowników

Rekordy zakończenia zatrudnienia

Dostępne są dodatkowe dokumenty związane z akta personelu.