Top Jobs for Sociology Degree Majors

Jeśli intryguje Cię to, jak i dlaczego ludzie wchodzą w interakcje z innymi, to może socjologia jest dla ciebie ważna. Specjaliści z socjologii uczą się krytycznie myśleć o problemach społecznych i zjawiskach społecznych.

Major jest bardzo szeroki. Wszystko w sferze społecznej jest otwarte na naukę obejmującą rodzinę, małżeństwo, dewiację, kryminologię, interakcje w grupie, role płci, seksualność, role zawodowe, politykę publiczną, starzenie się, nierówności społeczne, rozwój postaw i wiele więcej.

Po uzyskaniu dyplomu z socjologii, istnieje wiele ścieżek kariery , które pasowałyby do twoich umiejętności i wiedzy. Przeczytaj poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów zadań, które mogą być odpowiednie dla Ciebie, a także listę umiejętności socjologicznych.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres tematów objętych dyscypliną oraz szeroki zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych przez główne kierunki socjologii, istnieje wiele możliwych opcji kariery, do których mogą dążyć.

Aby wybrać najlepszą możliwą karierę, musisz wziąć pod uwagę swoje inne umiejętności, zainteresowania i wartości, a także specjalizację z socjologii. Oto kilka typowych możliwości podjęcia pracy, gdy zastanawiasz się nad sposobami zastosowania swojej socjologii do świata pracy.

1. Doradcy zawodowi

Doradcy poradnictwa wykorzystują wiedzę z zakresu socjologii uczenia się, aby pomóc uczniom poruszać się w świecie akademickim. Komunikują się również z rodzinami, aby opracować strategie wspierające osiągnięcia uczniów.

Doradcy zajmujący się poradnictwem wykorzystują techniki wywiadów i poradnictwa, aby pomóc uczniom odkryć wybory akademickie i zawodowe.

Doradcy ds. Poradnictwa wykorzystują umiejętności rozwiązywania problemów do mediowania konfliktów i rozwiązywania problemów społecznych w szkołach. Ułatwiają sesje grupowe i instruują uczniów o kwestiach społecznych, takich jak zastraszanie, uzależnienie od substancji i bezpieczny seks.

2. Przedstawiciele ds. Zasobów ludzkich (HR)

Przedstawiciele HR muszą mieć finezję z ludźmi i skutecznie współpracować z szeroką grupą osób i grup. Muszą być w stanie przeanalizować role w pracy i ocenić przydatność kandydatów do pracy. Umiejętności przeprowadzania wywiadów zdobyte przez główne kierunki socjologii są niezbędne do przeprowadzenia tej oceny.

Pracownicy HR wykorzystują umiejętności rozwiązywania problemów do mediowania konfliktów i rozwiązywania problemów kadrowych. Przedstawiciele HR wykorzystują umiejętności analityczne i decyzyjne do oceny alternatywnych struktur świadczeń pracowniczych.

3. Prawnicy

Prawnicy używają krytycznego myślenia i umiejętności analitycznych do badań i rozpraw swoich spraw. Wiele dziedzin praktyki prawnej, takich jak rozwód, opieka nad dzieckiem, adopcja, prawo karne, obrażenia ciała, odszkodowania dla pracowników i zasiłek z tytułu prawa pracy są związane z socjologią.

Prawnicy korzystają z umiejętności badawczych i pisemnych, aby wykonywać swoją pracę. Muszą gromadzić fakty i dowody, aby poprzeć tezę, tak jak to robią socjologie w swoich dokumentach stanowiskowych. Prawnicy muszą przedstawić swoje ustalenia w przekonujący sposób, aby przekonać sędziego, ławę przysięgłych lub przeciwnego pełnomocnika do zajmowania stanowiska. Jest to podobne do prezentacji na lekcjach socjologii.

4. Konsultanci zarządzania

Konsultanci ds. Zarządzania analizują problemy biznesowe, badają możliwe środki zaradcze lub ulepszenia oraz przedstawiają rozwiązania klientom.

Nowi absolwenci szkół wyższych często rozpoczynają pracę na takich stanowiskach, jak analityk badań, asystent badawczy lub młodszy konsultant, którzy wspierają pracę starszych pracowników.

Specjalizujące się w socjologii kierunki rozwijają jakościowe i ilościowe umiejętności badawcze, aby zrozumieć problem biznesowy. Umiejętności rozwiązywania problemów pomagają im w tworzeniu skutecznych rozwiązań tych problemów. Umiejętności pisania i mówienia publicznego mają również kluczowe znaczenie przy konstruowaniu raportów i przedstawianiu analiz i rozwiązań dla klientów.

5. Analitycy badań rynkowych

Analitycy badający rynek testują produkty i usługi oraz oceniają skuteczność kampanii marketingowych. Wykorzystują techniki badań społecznych, w tym wywiady, ankiety i grupy fokusowe do zbierania danych. Badacze rynku wykorzystują metody statystyczne opracowane przez główne zespoły socjologii do analizy danych.

Badacze rynkowi często śledzą preferencje dla określonych grup konsumentów. Wiedza socjologa na temat płci, młodości, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego i klasy społecznej pomaga w informowaniu o tych ocenach.

Zrozumienie procesu grupowego i zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych pomaga specjalistom socjologii w ułatwianiu interakcji w grupie fokusowej i przeprowadzaniu rozmów z konsumentami.

6. Media Planiści

Media planerzy oceniają potrzeby reklamowe klientów i opracowują media plan, aby zwiększyć sprzedaż dla różnych grup. Podobnie jak kierunki socjologii, muszą być w stanie interpretować badania i analizować preferencje ich populacji docelowej.

Planiści mediów są wspomagani wiedzą socjologiczną, ponieważ badają charakterystykę różnych grup, aby wybrać najlepsze możliwe media do reklamowania swoich produktów.

7. Analitycy ds. Polityki

Analitycy polityczni badają kwestie, które mają wpływ na opinię publiczną. Zalecają one prawodawstwo w celu rozwiązania tych problemów. Znajomość socjologii pomaga analitykom w ocenie wpływu prawodawstwa na problemy społeczne i różne populacje.

Specjalizujące się w socjologii mają podstawę do analizy takich kwestii, jak dobrobyt, ubóstwo, nadużywanie substancji, kształcenie zawodowe, edukacja, opieka zdrowotna i małżeństwa homoseksualne. Analitycy polityczni, tacy jak specjaliści ds. Socjologii, polegają na silnych umiejętnościach pisania, które reprezentują wyniki swoich badań i przekonują ustawodawców i społeczeństwo o wykonalności swoich zaleceń.

8. Specjaliści ds. PR (PR)

Specjaliści PR muszą być najlepszymi komunikatorami. Jako takie, muszą mieć zdolność głównego socjologa do zrozumienia odbiorców oraz ich postaw, potrzeb i preferencji. Umiejętność pisania jest kluczowa dla tworzenia publikacji prasowych o dużym wpływie.

Pracownicy public relations muszą posiadać umiejętności interpersonalne, aby rozmawiać z mediami i przekonywać ich do opowiadania o swoim kliencie lub organizacji. Muszą jasno przekazać pomysły pracownikom i klientom oraz wzbudzić poparcie i zgodę na swoje pomysły.

9. Pracownicy społeczni

Pracownicy socjalni wykorzystują wiedzę o dynamice społecznej i instytucjach społecznych wyuczonych jako specjaliści socjologii do oceny problemów klientów i pomocy w rozwiązywaniu problemów. Realizują skierowania do odpowiednich agencji wspólnotowych, aby pozyskać zasoby w imieniu osób i rodzin.

Aktywne słuchanie i umiejętności komunikacji werbalnej są niezbędne do oceny problemów i doradzania klientom w zakresie sposobów poprawy ich życia.

10. Ankietowani Badacze / Ankieterzy

Ankieterzy i ankieterzy badają postawy i opinie w dziedzinach znanych z socjologii, takich jak kwestie społeczne i polityczne, zdrowie, kultura i produkty konsumpcyjne. Starannie komponują pytania ankietowe, aby uzyskać jasne odpowiedzi. Badacze zajmujący się badaniami wykorzystują techniki zbierania danych i analizy statystycznej, których uczą się socjologowie. Piszą i przedstawiają raporty, aby podzielić się swoimi odkryciami z klientami.

Badacze ankiet wykorzystują wiedzę o grupach i subkulturach, oceniając opinie o docelowych grupach demograficznych. Muszą być ciekawi zjawiska społecznego, aby przeprowadzić badania kontekstowe dotyczące tematów badań.

Duże umiejętności socjologiczne

Specjalizacje z socjologii uczą się prowadzić badania na temat świata społecznego. Gromadzą i analizują dane za pomocą zarówno jakościowych metod badawczych , jak i narzędzi statystycznych.

Studenci, którzy specjalizują się w socjologii, piszą raporty, aby przekazać wyniki badań i przedstawić swoje spojrzenie na sprawy społeczne. Uczą się myśleć globalnie o sprawach, a także zajmować się szczegółami. Specjalizujące się w socjologii doskonalenie umiejętności prezentacji poprzez dzielenie się wynikami z wykładowcami i rówieśnikami. Wszystkie tego typu zadania pomagają uczniom rozwinąć silne umiejętności komunikacyjne .

Specjalizujące się w socjologii kierunki uczą się rozpoznawać problemy istniejące w otaczającym je świecie. Stosują umiejętności rozwiązywania problemów w tych dylematach społecznych i wykorzystują swoje zdolności twórcze, aby znaleźć środki zaradcze. Specjalizujące się w socjologii uczą się zajmować stanowisko w sprawie i konstruować racjonalne uzasadnienie.

Duża lista umiejętności socjologicznych

Poniżej znajduje się lista umiejętności rozwijanych przez większość kierunków socjologicznych podczas ich kariery naukowej. Ubiegając się o pracę, zastanów się, jakie umiejętności na tej liście są ważne dla danego stanowiska. Wyróżnij swoje wrażenia z tych umiejętności w swoim CV, liście motywacyjnym i rozmowie kwalifikacyjnej. Pomyśl o przykładach pokazania tych umiejętności podczas zajęć, staży i zawodów.

Umiejętności różnią się w zależności od stanowiska pracy, więc przejrzyj te listy umiejętności dla różnych zawodów.

A - C

D - I

L - P

R - Z