US Air Force Civil Engineering Jobs

Dziedzina kariery cywilnej obejmuje:

Civil Engineering Career Field to pole kariery związane z przygodami. Personel służący w tej dziedzinie kariery może uczestniczyć w operacji odzyskiwania w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka lub być narażony na rozmieszczenie i zatrudnienie w wrogim środowisku stworzonym przez terroryzm, sabotaż lub działania chemiczne, biologiczne lub konwencjonalne.

Osoby powinny posiadać wiedzę na temat umiejętności awaryjnych, takich jak procedury udzielania pierwszej pomocy, higiena i higiena w terenie, bezpieczeństwo partii pracy, metody naprawy i budowy, procedury łóżek, broń osobista, chemiczna obrona wojenna i rozpoznanie materiałów wybuchowych.

Z tej dziedziny zawodowej wyłączone są funkcje utrzymania i naprawy sprzętu do obsługi naziemnej, które znajdują się w polu kariery zawodowej załogi lotniczej (2A) oraz opieki medycznej nad rannym personelem (innym niż pierwsza pomoc w nagłych wypadkach) zawartym w polu kariery medycznej ( 4X). Poniżej znajduje się pełna lista AFSC dla pola Civil Engineering Career.