Cechy przywódcze dowódcy sił policyjnych

Jak zostać skutecznym liderem w dziedzinie egzekwowania prawa

Miejsca pracy organów ścigania oferują wiele okazji do promowania i rozwijania kariery oraz do zmieniania nie tylko życia ludzi w twojej społeczności, ale także w twoim dziale. Taka wyjątkowa okazja, by poprowadzić apel o wyjątkowe cechy od liderów i być może nie ma ważniejszych cech przywództwa dla skutecznego dowódcy policji niż wizja, inspiracja, odpowiedzialność, pasja i pokora.

Wizja

Skuteczny lider powinien mieć inteligentną wizję jednostki . Lider rozumie, gdzie jest grupa i gdzie może być. Pozytywna wizja przyszłości organów ścigania będzie wskazywać kierunek twojej grupy roboczej i umieszczać ją na drodze do trwałego sukcesu dla całej organizacji.

Pomyślny dowódca rozumie wyzwania, przed którymi stanie Twoja agencja zarówno w bliskiej, jak i odległej przyszłości. Musi być w stanie zrealizować pełen potencjał oferowany przez komendę w zakresie koncepcji działań policyjnych, alokacji zasobów oraz wymiany informacji i danych, a wszystko to w celu zwiększenia możliwości i efektywności jednostki pracy oraz zapewnienia bezpieczniejszego środowiska dla mieszkańców i odwiedzających.

Wizja powinna obejmować ściślejszą współpracę między innymi sekcjami i komendami w twoim dziale, a także z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Powinien również obejmować większą wymianę informacji i szkolenia dla członków na każdym poziomie, aby promować wpisowe i zmaksymalizować szanse powodzenia w realizacji skutecznych strategii.

Inspiracja

Lider ochrony porządku publicznego powinien nie tylko inspirować, ale i inspirować. Nie wystarczy jedynie mieć wizję, ale musi ona być w stanie pomóc innym zobaczyć jej wizję i pragnienie, aby sami sobie z nią poradzili . Poprzez inspirowanie innych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za wizję lidera, skuteczny dowódca pomaga zapewnić jej członkom doskonałe środki i motywację, indywidualnie i jako spójną jednostkę.

Inspirujący lider musi mieć zdolność skutecznego komunikowania się, wyrażania empatii oraz jasnych oczekiwań. Jej członkowie powinni wiedzieć, jakie są cele ich jednostki i jakie parametry muszą działać, aby osiągnąć te cele.

Dzięki regularnej komunikacji ze swoimi członkami może lepiej zrozumieć ich obawy i pomóc im lepiej docenić ważną rolę, jaką odgrywają w organizacji. Powinna służyć jako motywator, zachęcając członków jednostki do ciągłego dążenia do doskonałości w interesie bezpieczeństwa publicznego. Jej inteligencja i siła charakteru powinny służyć jako inspiracja i przykład dla jej członków.

Odpowiedzialność

Aby być naprawdę skutecznym, dowódca policji musi być odpowiedzialny przed swoimi przełożonymi i członkami, którymi dowodzi. Inspirująca wizja jest niczym, jeśli nie przynosi rezultatów.

Od odpowiedzialnego lidera należy oczekiwać ciągłego działania na rzecz maksymalizacji wyników przy bardziej wydajnych nakładach. Stara się w pełni zrozumieć, czego się od niego oczekuje i stara się nie tylko spełnić, ale i przekroczyć te oczekiwania. Bierze pełną i całkowitą odpowiedzialność za niepowodzenia swojej jednostki, ale zapewnia dzielenie sukcesów swojej jednostki, a jego charakter jest taki, że jego motywy nie są kwestionowane, ponieważ nieustannie dąży do robienia właściwych rzeczy z właściwych powodów.

Odpowiedzialność ze strony lidera z kolei zapewnia rozliczalność jego grupy roboczej i wymaga od lidera odpowiedzialności swoich członków za sukcesy i niedociągnięcia. Motywowanie przez konsekwencje - idealnie pozytywne, ale zawsze, gdy jest to konieczne, ma negatywny wpływ na otoczenie odpowiedzialne i zapewnia ciągłą wydajność oraz nadaje sens i cel wykonywanej pracy.

Pasja

Kiedy lider ma widoczną pasję do pracy, którą wykonuje, jej entuzjazm napędza nie tylko jej napęd, ale także jej grupę roboczą. Aby odnieść sukces, skuteczny lider musi mieć prawdziwą pasję do tego, o czym jest ta jednostka.

Pomyślny dowódca z entuzjazmem podejmuje wyzwania związane z pracą, dzieląc się swoją pasją i entuzjazmem z innymi, aby zobaczyć i zrozumieć, jak ważna jest ich praca.

Pasja do pracy zapewnia energię i wytrzymałość niezbędną do skutecznego poprowadzenia innych w przyszłość i promuje dążenie do trwałej doskonałości w całej jednostce, a nawet dziale.

Pokora

Najbardziej skuteczni liderzy zdają sobie sprawę, że ich osiągnięcia nie są ich własnymi. Jeśli skupi się na szukaniu kredytu lub pochwały dla siebie, straci poparcie i szacunek członków, którym powierzono prowadzenie. Pomyślne wdrożenie usprawnień procesów i najlepszych praktyk wymaga wysiłku zespołowego, a najlepsi trenerzy wiedzą, że to ich zespół, a nie oni, otrzymują wygraną.

Pokorny przywódca jest lojalnym przywódcą, skupionym na upewnianiu się, że zarówno jego podwładni, jak i przełożeni są uznawani za swoje sukcesy, tak że cała jednostka pracy jest powszechnie uznawana za skuteczny i wpływowy składnik agencji.

Nieograniczony potencjał

Być może najlepszą artykulację tych cech przywództwa można znaleźć w cytacie często przypisywanym prezydentowi Ronalda Reagana: "Nie ma ograniczeń co do tego, co możesz osiągnąć, o ile nie obchodzi cię, kto dostanie kredyt." W tych słowach znaleźć wizję, aby zobaczyć nieskończone możliwości, które Twoja jednostka może osiągnąć; inspiracja do ich osiągnięcia; odpowiedzialność za sukces i porażki; pasja napędzania dążenia do doskonałości; i pokory, aby umożliwić innym otrzymanie kredytów i nagród za pozytywne wyniki.